Comisiile Consiliului Local
 
I. Comisia de buget, finante, prognoze, dezvoltare economică, strategii, integrare europeana.

Analizeaza si avizeaza:

- propuneri privind bugetul local, formarea, administrarea, executarea acestuia;
- virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare
- împrumuturile si contul de încheiere a exercitiului bugetar
- stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp limitat în conditiile legii.
-mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizarii documentatiilor de amenajare a t eritoriului si urbanism cu privire la orasul Baia Sprie
- alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apararea împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase
- propuneri privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine,cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari servicii sau proiecte de interes public local
- conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea împotriva incendiilor si protectie civila, de sub autoritatea consiliului local
- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare

Componenta:

II. Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, urbanism, amenajare teritorială, lucrări publice, disciplină în construcții, protectia mediului.

Analizeaza si avizeaza:

- propunerile privind planurile de organizare, amenajare si de dezvoltare urbanistica a orasului si masurile necesare realizarii acestora
- documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism
- propunerile privind documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local
- masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local
- masurile privind contribuirea la conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura
- propuneri privind administrarea domeniului public si privat al orasului
-propunerile privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica precum si a serviciilor publice de interes local
- propuneri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a orasului
- cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea realizarii în comun a unor actiuni, lucrari sau proiecte de interes public local
- masurile privind refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii calitatii vietii - masurile de contribuire la protectia parcurilor si rezervatiilor naturale - alte atributii care deriva din acte normative ulterioare

Componenta:

III. Comisia juridica, aparare si ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectie civila si protectie speciala, invățământ, cultură, sport, turism, relații mass-media, ONG-uri

Analizeaza si avizeaza:

- propuneri privind cheltuielile institutiilor de învatamânt
- propuneri privind preluarea si gospodarirea patrimoniului unitatilor de învatamânt
- propuneri privind proiecte sau programe care vizeaza învâtamântul, cultele, cultura minoritatile
- propuneri privind buna functionare a institutiilor de educatie, învatamânt, cultura
- organizarea de activitati stiintifice, culturale artistice
- propuneri care vizeaza sustinerea unor actiuni specifice de interes comun
- propuneri privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI
- propuneri de atribuire sau schimbare în conditiile legii a denumirii de strazi, de piete si de obiective de interes local.
- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare

Componenta: